Renovation
Volvo 144

Rune Strand, Lunde (Norway)
Volvo 144, year model 1974